top banner
Chess
 
 آموزش شنا

* استخر آب گرم مخصوص کودکان تا 10 سال در دو گروه جداگانه دخترو پسر توسط مربیان و ناجیان شنای فدراسیون تربیت بدنی .